Sekretess och kakor

Vår användning av din information och vad du behöver veta.

Offentlighetsprincipen är en viktig del i det demokratiska samhället. Genom tryckfrihetsförordningen och offentlighetslagen har du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Det kan ge dig insyn i hur förtroendevalda (politiker) och tjänstemän handlägger ärenden, vilka handlingar som kommit in till kommunens olika förvaltningar och vilka som skickats ut.

Fr.o.m. 2018-05-25 tillämpas ett nytt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter – i Sverige kallad Dataskyddsfördordningen.

Laglig grund för behandling av personuppgifter
FixaMinGata.se behandlar all data, inklusive personuppgifter, baserat på Dataskyddsförordningens Artikel 6.1f - Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

 

Dataskyddsförordningen

Förordningen innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel Personuppgiftslagen i Sverige.

Dataskyddsförordningens syfte är dels att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter och dels att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter. I Sverige föreslås Datainspektionen få det uppdraget.

FixaMinGata använder s k kakor för att hjälpa oss att göra tjänsten bättre. Nedan beskrivs hur de data du rapporterar in via FixaMinGata – inklusive eventuella uppgifter om dig själv – används.

Offentlighet och personuppgifter

För att Du som rapportör ska kunna rapportera ärenden behandlas och lagras personuppgifter i samband med skapande av konto. Inrapporterade ärenden kommer avidentifieras tre månader efter den senaste aktiviteten i ärendet. Det innebär att eventuella personuppgifter i ärendet kommer att raderas, medan uppgifterna om ärendet kan vara av allmänt intresse och kommer att finnas kvar som underlag för forskning, statistik o dyl. Konton som inte använts på 12 månader kommer att raderas och när Du återigen ska rapportera behöver ett nytt konto skapas.

Hur behandlas mina personuppgifter?
Din e-postadress och namn lagras i vår databas. Du har rätt att begära att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av uppgifter eller att uppgifter ska raderas genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Konton som inte använts på 12 månader kommer att raderas.

Hur behandlas min information hos FixaMinGata?
Vi kommer att visa en rapports ärende och information publikt, dock inte visa din e-postadress eller ditt namn, om du inte samtycker till detta. Lösta ärenden kommer att avidentifieras tre månader efter den senaste aktiviteten i ärendet (se ovan).
Hur behandlas min information hos kommunen?
All information som du anger kring ett problem kommer att skickas till berörd kommun eller den part som behandlar en kommuns ärenden. Alla handlingar som inkommer till en kommun betraktas som offentliga och därmed kommer också alla rapporter från FixaMinGata att vara offentliga via den berörda kommunen.

Sekretess

Vem ser min e-postadress?
Om du rapporterar ett problem kommer vi att skicka din information och upplysning om problemet till den kommun, eller den part som behandlar en kommuns ärende, som är ansvarig för det område där du lokaliserat problemet. Förutom kommun/partner, som ser din e-postadress, kommer personer som är ansvariga för tjänsten FixaMinGata att kunna se din e-postadress.

Din e-postadress kommer bara användas för att kunna administrera FixaMinGata. Vi kommer inte att ge ut eller sälja din e-postadress till någon annan om vi inte blir tvingade till det av domstol. Ditt namn, som du anger det, kommer inte att publiceras om du inte ger samtycke. Observera dock att om du skriver ditt namn någon annanstans, exempelvis i rapportens information, kommer det att vara synligt.

Kommer ni att skicka spam?
Aldrig. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig om någon lämnar en uppdatering på ett problem som du rapporterat, och fyra veckor efter din rapportering skickas ett frågeformulär. Vi kommer endast att skicka e-postmeddelande som relaterar till ditt problem.
Borttag av information, bilder e dyl.
Om du laddar upp bilder och annan information kring ett problem, bör du vara försiktig så att inte personer, bilar eller andra uppgifter som kan identifiera en annan person följer med.

Begäran om radering av personuppgift sker genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Kakor

S k kakor används för att ge en användare tillgång till olika funktioner. För att göra tjänsten lättare och mer användbara skickas små datafiler till din dator eller mobiltelefon. Dessa kallas för kakor och de flesta webbplatser använder dem. Informationen används för att, till exempel, komma ihåg tidigare inloggning, och för att mäta hur tjänsten används som underlag för förbättringar.

Läs mer om kakor och hur du kan hantera dem på Post- och telestyrelsens webbplats.

Nedan visas en lista med kakor som tjänsten använder.

Namn Innehåll Giltighet
fixmystreet_app_session A slumpvis sträng Raderas när webbläsaren stängs, eller efter fyra veckor om “Håll mig inloggad” är valt
Vad är INTE FixaMinGata till för?
FixaMinGata är inte lämpligt för andra typer av problem än de som anges ovan. Du måste kontakta din kommun eller fastighetsägare direkt för problem i stil med:
  • Brådskande och akuta problem
  • Oljud i din närmiljö
  • Förslag på nya vägar, farthinder, etc.
  • Klaga på dina grannar
  • Klaga på din kommun
  • Information kring brott/överträdelser eller misstanke om detsamma

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa eller egendom ska du ringa 112.